Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні сучасні методи застосування мікропроцесорів, мікроконтролерів та їх програмування для автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП).


Курс призначенний для  вивчення основних понять математичного моделювання систем і процесів та методам розв’язання на комп’ютерах сучасних задач обчислювальної математики, що виникають в процесі дослідження й проектування систем у інженерній та науковій діяльності..

В рамках курсу вивчаються чисельні методи  розв’язування систем лінійних та нелінійних рівнянь, интегральних та диференціальних рівнянь,  медодів інтерполяції та апроксімації функції, які застосовуються при обробці експерементальних даних. Практичне застосування ціх методів реалізується за допомогою найбільш поширених програмних засобів математичних обчислень та створення власних програм. 

Повна назва дисципліни: Системний аналіз складних систем управління

Семестр викладання: 4.1 (спеціальність 151)

Викладається для спеціалізації: “Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування”

Кількість кредитів: 6

Викладач: доц. Стопакевич А. О. (кафедра КІТПіВ)

Основний акцент в дисципліні робиться на задачу синтеза лінійних регуляторів зі зворотнім зв’язком для складних багатовимірних динамічних систем.

Місце у структурно-логічній схемі: дисципліну забезпечують навчальні курси: Вища математика, Теорія автоматичного управління, Технології програмування.

В умовах сьогодення вивчення структури та методології побудови мобільних додатків є невід’ємною частиною підготовки фахівців у сфері комп'ютерних наук. Дисципліна «Програмування для мобільних платформ» надасть студентам змогу створювати мобільні додатки для сучасних задач ІТ-галузі.

Курс «Програмування для мобільних платформ» носить важливий характер при здобуванні студентами базових знань в галузі Android-додатків. Всі роботи виконуються у середовищі розробки Android Studio, яка є такою що рекомендована безпосередньо Google Inc. Завдяки цьому, студент буде розуміти базові принципи функціонування Android-додатків незалежно від обраного середовища розробки.


Метою викладання навчальної дисципліни «Навчання з робочої спеціальності» є формування професійних знань та умінь, відповідно до яких випускники можуть ставити та вирішувати задачі, пов'язані з аналізом, розробкою та експлуатацією програмного забезпечення, що використовується у створенні та дослідженні систем автоматичного управління; набуття навичок створення та налагодження програмного забезпечення систем автоматичного управління технологічними та бізнес-процесами.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Навчання з робочої спеціальності» є:

– вивчення теоретичних основ та принципів створення систем автоматичного управління технологічними та бізнес-процесами;

– отримання теоретичних знань для вирішення задач програмування та дослідження мікропроцесорних систем, що застосовуються на виробництві та у технологічних процесах;

– набуття навиків роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням для створення, моделювання і дослідження систем автоматичного управління та бізнес-процесами.