Аннотація

дисципліни «Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку»

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та методологія побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

Мета дисципліни - опанування теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку; нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю послуг поштового зв’язку.

 Основні завдання дисципліни: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні поняття та категорії «менеджменту якості», вимоги щодо якості послуг поштового зв’язку. Розуміти основні етапи розвитку якості в світі та Україні, зокрема Комплексну систему управління якістю зв’язку. Організаційно-економічний механізм управління якістю послуг поштового зв’язку. Комплексну оцінку рівня якості послуг поштового зв’язку. Розуміти значення стандартизації вимог щодо забезпечення і управління якістю. Розуміти структуру стандартів ISO серії 9000. Інструменти управління якістю. Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплексної системи управління якістю послуг поштового зв’язку. Розуміти поняття витрат на якість та світовий досвід систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

вміти:

аналізувати системи управління якістю продукції (послуг), зокрема послуг поштового зв’язку. Використовувати комплексну оцінку рівня якості для проведення оцінки якості  послуг поштового зв’язку. Розробляти документацію системи управління якістю оператора поштового зв’язку відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації. Застосовувати статистичні інструменти управління якістю в операційній діяльності операторів поштового зв’язку в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій. Використовувати знання світового досвіду управління якістю для прийняття рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності діяльності оператора поштового зв’язку.