1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “ Сучасні проблеми теорії і практики поштового зв’язку ” є формування у студентів певної сукупності знань щодо проблем в галузі поштового зв‘язку та методів їх вирішення.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “ Сучасні проблеми теорії і практики поштового зв’язку ” є аналіз існуючих проблем та методів їх вирішення підприємства поштового зв’язку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні володіти:

Здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел та генерації нових ідей (креативність) (ЗК 2).

Державною та, як найменш, однією з іноземних мов на рівні професійного і побутового спілкування. Здатність спілкуватися письмово та усно з представниками науки і бізнесу на побутовому та професійному рівні. (ЗК 6 ).

Здатністю вибрати тему дослідження, правильно формулювати мету, задачі та використовувати теоретичні і практичні результати наукових досліджень за допомогою прийнятої методології розв'язання задач у вибраній предметній галузі з використанням відомих та розроблених засобів у галузі автоматизації процесів керування (ПК 2).

Здатнісю виділити та оцінювати умови ефективності функціонування організаційно-технічних систем; виявляти фактори, що суттєво впливають на ефективність функціонування виробництва та визначати існуючі проблеми, що виникають при керуванні організаційно-технічними системами (ПК 4).

Знаннями і розуміти сучасні методи ведення науково-дослідних робіт, фізико-математичних методів, що застосовуються в інженерній і дослідницькій практиці, на рівні, необхідному для досягнення інших результатів освітньої програми (РН 1)

 

 


Аннотація

дисципліни «Комплексні системи управління якістю послуг поштового зв’язку»

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія та методологія побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

Мета дисципліни - опанування теорії та методології управління якістю; принципів побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку; нормативно-законодавчих, організаційних та економічних питань з управління якістю послуг поштового зв’язку.

 Основні завдання дисципліни: теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері побудови та функціонування комплексних систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

основні поняття та категорії «менеджменту якості», вимоги щодо якості послуг поштового зв’язку. Розуміти основні етапи розвитку якості в світі та Україні, зокрема Комплексну систему управління якістю зв’язку. Організаційно-економічний механізм управління якістю послуг поштового зв’язку. Комплексну оцінку рівня якості послуг поштового зв’язку. Розуміти значення стандартизації вимог щодо забезпечення і управління якістю. Розуміти структуру стандартів ISO серії 9000. Інструменти управління якістю. Нормативно-правове та організаційне забезпечення комплексної системи управління якістю послуг поштового зв’язку. Розуміти поняття витрат на якість та світовий досвід систем управління якістю послуг поштового зв’язку.

вміти:

аналізувати системи управління якістю продукції (послуг), зокрема послуг поштового зв’язку. Використовувати комплексну оцінку рівня якості для проведення оцінки якості  послуг поштового зв’язку. Розробляти документацію системи управління якістю оператора поштового зв’язку відповідно до вимог стандартів ISO 9000 при побудові системи та підготовці підприємства до сертифікації. Застосовувати статистичні інструменти управління якістю в операційній діяльності операторів поштового зв’язку в процесі забезпечення якості виконання технологічних операцій. Використовувати знання світового досвіду управління якістю для прийняття рішень, спрямованих на підвищення якості та продуктивності діяльності оператора поштового зв’язку.