Навчальна дисципліна «Математичні методи оптимізації» відіграє важливу роль у процесі підготовки магістрів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення. У рамках опрацювання даного курсу, студенти ознайомлюються з базовими теоретичними положеннями математичної оптимізації й отримують практичні навички застосування методології математичного моделювання та оптимізаційних методів. Слухачі курсу здобувають навички для прийняття інженерних рішень у соціально-економічних і виробничих системах із використанням сучасних інформаційних технологій.

Даний курс підсумовує знання, набуті студентами з математичних дисциплін під час навчання в бакалавраті. Дисципліна «Математичні методи оптимізації» входить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану й базується на знаннях, отриманих в результаті опрацювання дисциплін «Вища математика», «Лінійна алгебра» та «Математичні методи дослідження операцій». У результаті проходження курсу магістри отримують розгорнуте уявлення про сучасний математичний апарат теорії оптимізації.


Курс Сучасні технології баз даних для магістрантів спеціальності Інженерія програмного забезпечення призначений для вивчення сучасних технології  та методів моделювання довільних предметних областей на основі різноманітних моделей даних та отримання навичок застосування алгоритмів створення структур даних, що відповідають певним моделям. Дисципліна Сучасні технології баз даних для магістрантів є вихідною, що вивчається на шостому курсі і завершує освіту магістра.

Основа курсу – математичні методи проектування схем даних, засновані на семантичному аналізі опису довільних предметних областей, що надає переваги у практичній роботі. Магістранти отримують потужний метод алгебри понять та предикатів, що дозволяє проектувати схему даних одразу у п’ятій нормальній формі без використання рутинної процедури нормалізації, причому не лише для реляційної моделі даних, а й об’єктної, адже кожен предикат довільної предметної області рівнозначно моделює як відношення, так і клас, що є тотожними категоріями в такому методі.

Навчальна дисципліна «Машинне навчання» призначена для підготовки магістрів за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення.

Теорія навчання машин перебуває на стику прикладної статистики, чисельних методів оптимізації, моделювання систем, і за останні 20 років оформилася в самостійну інженерну дисципліну. Даний курс вводить в основні завдання теорії навчання: класифікація, кластеризація, регресія, зниження розмірності. Для вирішення цих завдань студенти вивчають методи, як класичні, так і нові, створені за останні 10–15 років. Курс балансує між глибоким розумінням математичних основ та прикладним інженерним застосуванням методів машинного навчання.

Усі методи викладаються за єдиною схемою:

  - базові ідеї й евристики;

  - формалізація методів та математична теорія;

  - опис алгоритму у вигляді слабо формалізованого псевдокоду;

  - аналіз переваг, недоліків і меж застосування;

  - шляхи усунення недоліків;

  - порівняння з іншими методами;

  - розв’язок прикладних завдань.


Курс призначений для вивчення сучасних алгоритмів та  технології побудови рекомендаційних систем.

Сьогодні спостерігається стрімке вдосконалення технологій рекомендаційних систем. Вперше випробувані в середовищі електронної комерції, на даний момент вони активно використовуються в різних сферах. Рекомендаційні системи допомагають користувачам, які зіткнулися з проблемою величезного вибору, визначити, що саме найкраще відповідає їхнім потребам. Сучасні системи такого класу вивчають переваги кожного користувача і надають персоніфіковані рекомендації. У процесі роботи ці системи збирають дані про користувачів, використовуючи поєднання явних і неявних методів.

Метою викладання навчальної дисципліни є  підготовка студента до ефективного використання сучасних методів розробки рекомендаційних систем різного профілю. 

Ознайомлення з основними поняттями колективного розуму, методами колаборативної фільтрації та існуючими метриками оцінки подібності, сучасними програмними засобами та технологіями для проектування i розробки рекомендаційних систем.Навчальний курс «Інтелектуальні моделюючі середовища» призначений для ознайомлення з теорією імітаційного моделювання та системного аналізу. У межах курсу студенти засвоюють накопичені знання в області теорії та практики програмування. Лекційний курс присвячений роз’ясненню сучасних засобів програмування та забезпечення якості програм. Протягом курсу магістри опрацьовують основні етапи інженерії програмування: системний збір вимог, моделювання, планування, керування та оцінка продуктів та процесів. Під час вивчення курсу магістри також опрацьовують сучасні середовища та інструменти моделювання процесів створення проектів.

У межах навчального курсу вивчаються технології проектування програмного забезпечення розв’язання складних прикладних завдань в різноманітних галузях, що потребують високої продуктивності  обчислень на підставі багатопроцесорних та розподілених обчислень.  

Вивчаються моделі та методи  ефективної паралельної обробки даних, які  суттєво зменшують час вирішення завдань,  ґрунтуються на мовах програмування, алгоритмах та чисельних методах, що дозволяють реалізувати паралельні та розподілені обчислення. 

Вивчаються технології розробки паралельних програм для систем з розподіленою та загальною пам’яттю, що використовують MPI та OpenMP. 

Приділяється увага проблемам розробки розподіленого програмного забезпечення та використанню технологій розподілених об’єктних систем.

Курс призначено для вивчення методів організації й проведення методів наукових досліджень та наукової складової побудови та підтримання сучасних служб і технологій, в яких наукова складова є переважною щодо їх реалізації. Застосування наукового підходу до розв’язання різноманітних завдань може передбачати окремо або в сукупності теоретичну, експериментальну, аналітичну, моделювальну складову та пошук нових технічних рішень. Ефективне застосування наукового підходу до розв’язання завдань реалізації науково-технічного прогресу в подальшому буде грати все більшу роль і визначати успішність щодо досягнення поставлених цілей. Освоєння курсу є необхідною умовою магістерської підготовки, що передбачає зокрема готовність фахівців рівня магістр до наукової діяльності.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в науці та освіті» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сучасні інформаційні технології, їх властивості та особливості використання можливостей сучасних інформаційних  технологій та засобів в освітній діяльності. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати основні інформаційні технології, які використовуються для проведення наукових досліджень та в освітній діяльності, сучасні заходи щодо обробки та візуалізації результатів наукових досліджень та основні технології представлення наукових досліджень.

На практичних та лабораторних заняттях навчаються роботі в сучасних наукових мережах та електронних бібліотеках вільного доступу. Навчаються користуватися спеціалізованими пакетами прикладних програм обробки та візуалізації наукових даних результатів досліджень для розрахунків, побудови графіків та діаграм. Користуватися сучасним пакетом прикладних програм для підготовки наукових доповідей та оригінал-макетів наукових публікацій з можливостями їх розміщення на Web-сайтах, ресурсах наукових мереж.