Навчальна програма дисципліни «Альтернативна енергетика» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Альтернативна енергетика» є методи ефективного обліку, керування та використання альтернативних енергоресурсів у повсякденному житті та на підприємствах, у тому числі і на підприємствах зв’язку, кінцевою метою яких є зменшення екологічного навантаження на довколишнє середовище.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на основних положеннях курсів:

- Фізика;

- Вища математика;

- Електротехніка та електромеханіка;

- Промислова електроніка;

- Електроживлення систем автоматизації;

- Енергозберігаючі технології;

- Економіка підприємства.

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

- основи альтернативної енергетики;

- сонячна енергетика;

- вітряна енергетика;

- мала гідроенергетика;

- біоенергетика;

- системи збору та зберігання енергії.